طی حکمی از سوی آقای دکتر امیری خراسانی مدیرعامل باشگاه مس کرمان آقای سلمان خواجه حسنی به عنوان مدیر هماهنگی و پیگیری حوزه مدیرعامل باشگاه مس کرمان منصوب گردید.

کرمان سلامت: سلمان خواجه حسنی که از ورزشکاران و مربیان با سابقه باشگاه مس کرمان محسوب می گردد و سال ها در تیم تکواندو این باشگاه در سمت های مختلف از جمله سرپرستی تیم نیز فعالیت کرده است در این سمت و در جهت هماهنگی بیشتر برای پیگیری و اجرای دستورات حوزه مدیریتی باشگاه فعالیت خواهد کرد.

این حکم طی جلسه ای و با حضور معاونت های مختلف باشگاه مس کرمان از سوی مدیرعامل باشگاه مس کرمان به آقای خواجه حسنی اعطا گردید.

By admin