تماس با ما

کرمان. خیابان شهید بهشتی ۹. طبقه زیر زمین پاساژ ارغوان. جنب فروشگاه پورعسکری

کد پستی: ۷۶۱۳۶۷۵۳۹۵

۰۹۱۳۲۴۵۹۰۷۹

۰۹۳۹۳۴۶۳۴۴۵

صاحب امتیاز و مدیر مسول: محمد پورعسکری

https://www.instagram.com/kermansalamat/