معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری کرمان در جلسه سلامت روان شهرستان گفت: خوشبختانه نرخ خود کشی شهرستان کرمان نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.

کرمان سلامت: رضا نصیری اظهار داشت: در چند سال اخیر به دلیل شیوع بیماری کرونا و سایر مشکلات اقتصادی و اجتماعی در سطح جامعه سلامت روان افراد در معرض خطر جدی قرار گرفته که البته با پایان شیوع بیماری مذکور و اقداماتی که در زمینه بهبود مسائل اقتصادی و اجتماعی صورت گرفته از مرحله بحران عبور نموده ایم، اما قطعا تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم.

نصیری ضمن تقدیر از نهادهای متولی بهبود سلامت روان افزود: کار در حوزه سلامت روان از سلامت جسم بسیار سخت تر و پیچیده تر بوده و نیازمند هم افزایی بین دستگاه های مختلف می باشد.

این معاون فرماندار تصریح کرد: لازم است پایگاه داده ای در زمینه سلامت روان و آسیب های مربوطه مورد تایید همه مراجع امر بوده و از تصمیم گیری جزیره ای و موازی کاری پرهیز گردد.

وی افزود: امروزه لزوم ترویج فرهنگ استفاده از مشاورین مجرب و تسهیل دسترسی به آنها توسط نهادهای متولی سلامت روان بیش از هر زمان دیگری احساس می شود؛ ما نیازمند سرمایه گذاری ویژه در این بخش هستیم.

معاون سیاسی فرمانداری کرمان گفت: باید تمام اعضای جامعه را عضو خانواده خود بدانیم و با کار جهادی روحیه امید را به جامعه تزریق نمائیم.

منبع: روابط عمومی فرمانداری شهرستان کرمان

By admin