با کمک ورزشکاران نیکوکار کرمان آزادسازی ۶ نفر از زندانیان جرائم غیر عمد زندان مرکزی کرمان با اعتبار ۷۵۰ میلیون ریال انجام شد.

کرمان سلامت: مراسم آزادسازی ۶ نفر از زندانیان جرائم غیر عمد زندان مرکزی کرمان با اعتیار ۷۵۰ میلیون ریال از محل کمک های نیکوکاران جامعه ورزش استان کرمان برگزار شد.

By admin